Administracinė informacija

Sofijos Kovalevskajos progimnazijos nuostatai

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2022-2026 metų strateginis planas

Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos progimnazijos strateginių tikslų 2022 m. pasiekimų analizė

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Įsakymas dėl Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano 14.1.3. ir 20.1. punktų pakeitimo

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2023 m. veiklos planas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2022 m. veiklos planas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Darbo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos korupcijos prevencijos programa

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos vidaus kontrolės politika

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Vidutinis darbo užmokestis per 2023 m. I ketv.

Vidutinis darbo užmokestis per 2022 m.

Vidutinis darbo užmokestis per 2021 m.

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. Nupirktų leidinių ataskaita

2020 m. Finansinės būklės ataskaita

2020 m. Nupirktų leidinių ataskaita

2019 m. Finansinės būklės ataskaita

2019 m. Nupirktų leidinių ataskaita

2018 m. Finansinės būklės ataskaita

2017 m. Finansinės būklės ataskaita

 

Asmens duomenų apsauga

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Progimnazijos mokinių ir jų tėvų/globėjų/rūpintojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje taisyklės

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje sumontuotų vaizdo kamerų stebėjimo zonos

Svarbi informacija apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie asmenis, pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

 

Socialinė parama

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarka

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

 

Kiti dokumentai (tvarkos, aprašai, kita)

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pedagogų etikos kodeksas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Prašymas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Progimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos hibridinio mokymo organizavimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos Progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

COVID-19

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupė

 

Partneriai