Administracija

Direktorė

IMG_9983

Galina Kirilova

2023 veiklos ataskaita

2022 veiklos ataskaita

2021 veiklos ataskaita

2020 veiklos ataskaita

2019 veiklos ataskaita

2018 vertinimo išvada

Gyvenimo aprašymas

 

Direktorė
II vadybinė kategorija, švietimo vadybos magistrė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Tel. 240 09 42, 102 kabinetas
El. paštas direktore@kovalevskajosprogimnazija.vilnius.lm.lt

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas:
Pirmadienis 7.30 – 9.30 val.
Ketvirtadienis 15.00 – 16.30 val.

 

Direktoriaus pagrindinės vadybinės funkcijos:
1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja progimnazijos veiklą, užtikrindamas progimnazijai pavestų
funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
2. stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia
išvadas bei pasiūlymus Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui ir to paties
departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjui jam tobulinti, sudaro sąlygas ir skatina pedagogus
kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis;
3. organizuoja progimnazijos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išoriniam veiklos
vertinimui (auditui) atlikti;
4. užtikrina vaikams sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms
aplinką, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo
sąlygas.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos direktorės Galinos Kirilovos kasmetinės atostogos

Atostogauja

Pavaduoja

Kontaktinė informacija

nuo 2024 m. gegužės 20 d. iki 2024 m. gegužės 31 d.

nuo 2024 m. rugpjūčio 5 d. iki 2024 m. rugpjūčio 9 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Mikalajūnienė

Tel. 867150805, 316 kabinetas

El. paštas vilma.mikalajuniene.skp@gmail.com

nuo 2024 m. rugpjūčio 12 d. iki 2024 m. rugpjūčio 16 d.

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas Edgard Olechnovič

Tel. 864588068, 216 kabinetas

El. paštas: edgard.olechnovic@gmail.com

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

IMG (2)

Vilma Mikalajūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II vadybinė kategorija
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 Tel. 8 67 150 805, 316 kabinetas
El. paštas vilma.mikalajuniene.skp@gmail.com

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas:
Pirmadieniais 15.00-17.00 val.,
Ketvirtadienis 8.00-9.30 val.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagrindinės vadybinės funkcijos:
1. Organizuoja progimnazijos veiklos procesą, ugdymo plano ir Bendrųjų programų vykdymą.
2. Atsako už ugdymo plano rengimą, koordinuoja ugdymo plano rengimo darbo grupės veiklą,
vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
3. Dalyvauja progimnazijos strateginio plano, metų veiklos, įvairių tvarkų rengimo grupių
darbe.
4. Organizuoja ilgalaikių teminių planų, ugdymo programų rengimą, derinimą.
5. Užtikrina pradinio ir pagrindinio ugdymo, pagalbos mokiniui ir neformaliojo švietimo
skyrių veiklos tęstinumą ir kryptingumą.
6. Tikrina ir derina mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus.
7. Derina mokinių testavimo ir kontrolinių darbų planus, kontroliuoja tyrimų organizavimą ir
rezultatų vertinimą skyriuose.
8. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant ugdymo problemas,
organizuoja pedagoginį švietimą, informavimą ir individualų konsultavimą.
9. Koordinuoja veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą progimnazije.
10. Koordinuoja kalbų (lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinę veiklą,
analizuoja šių dalykų mokytojų ugdymo rezultatus ir mokinių pasiekimus, kontroliuoja, ar tų
dalykų mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka bendrųjų ugdymo programų
reikalavimus, vykdo kalbų mokytojų elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
11. Organizuoja dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
12. Pavaduoja progimnazijos direktorių, jam nesant, vykto kitus direktoriaus nurodymus.

 

 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas

IMG_9973

Edgard Olechnovič

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas
Matematikos vyresnysis mokytojas
 Tel. 864588068 , 216 kabinetas
El. paštas: edgard.olechnovic@gmail.com

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas:
Ketvirtadienis: 10.00 – 11.30

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjo pagrindinės vadybinės funkcijos:
1. Planuoja, organizuoja 5-8 klasių ugdymo skyriaus darbą.
2. Rengia ir koreguoja pamokų tvarkaraštį, organizuoja mokytojų pavadavimą.
3. Dalyvauja progimnazijos strateginio plano, metų veiklos, įvairių tvarkų rengimo grupių darbe.
4. Organizuoja mokytojų budėjimą progimnazijoje.
5. Organizuoja ir kontroliuoja 5-8 klasių vadovų veiklą. Derina klasių vadovų veiklos planus, stebi,
analizuoja ir vertiną jų veiklą.
6. Analizuoja skyriaus veiklos rezultatus, numato priemones skyriaus veiklai gerinti.
7. Rengia ataskaitas apie ugdymo programų įgyvendinimą 5-8 klasėse.
8. Rengia kontrolinių darbų grafikus.
9. Koordinuoja žinių patikrinimą, naudojant standartizuotus testus 6, 8 klasėse.
10. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant ugdymo problemas,
organizuoja pedagoginį švietimą, informavimą ir individualų konsultavimą.
11. Koordinuoja matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų mokytojų metodinę
veiklą, analizuoja šių dalykų mokytojų ugdymo rezultatus ir mokinių pasiekimus,
kontroliuoja, ar tų dalykų mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka bendrųjų ugdymo
programų reikalavimus, vykdo šių mokytojų elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
12. Teikia progimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą.

Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja

IMG_9980

Tamara Dubovienė

Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja
III vadybinė kategorija
Istorijos mokytoja, etikos mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė metodininkė
Tel. 8 670 04057, 215 kabinetas
El. paštas tamara.duboviene@gmail.com

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas:
Antradienis 17.00-18.00 val.
Ketvirtadienis 7.30-8.30 val.

Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjos pagrindinės funkcijos:
1. Organizuoja pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus veiklą;
2. koordinuoja švietimo pagalbos teikimo veiklą: socialinę psichologinę, logopėdinę, spec.
pedagoginę;
3. organizuoja ir kontroliuoja neformaliojo ugdymo bei pagalbos specialistų ir mokytojų
bendradarbiavimą;
4. organizuoja mokinių maitinimą;
5. rengia neformalaus ugdymo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą;
6. atsakinga už pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo organizavimą;
7. kuruoja socialinių mokslų, neformalaus ugdymo ir menų metodinės grupės veiklą;
8. koordinuoja istorijos, geografijos, dorinio ugdymo, technologijų, muzikos, dailės, kūno
kultūros dalykų mokytojų metodinę veiklą, analizuoja šių dalykų mokytojų ugdymo
rezultatus ir mokinių pasiekimus, kontroliuoja, ar tų dalykų mokinių žinios, gebėjimai ir
įgūdžiai atitinka bendrųjų ugdymo programų reikalavimus, vykdo šių dalykų mokytojų
elektroninio dienyno pildymo priežiūrą;
9. dalyvauja progimnazijos strateginio plano, metų veiklos, įvairių tvarkų rengimo grupių
darbe;
10. koordinuoja progimnazijos bibliotekos veiklą.

Raštinės vedėja

Scan_20160421_171011

Edita Raulynaitytė

El. paštas: rastine@kovalevskajosprogimnazija.vilnius.lm.lt

Tel. 852400942, 101 kabinetas

Darbo laikas: 9. 00 – 17. 00

Partneriai