Pagalbos specialistai

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA MOKYKLOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą ,  atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.

Specialioji pedagogė Lucija Bobrovič

Dirba gimnazijoje ir progimnazijoje
tel. 861686305
El. paštas – lucinka@list.ru
24 kab.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

šviečia moksleivius, tėvus, pedagogus vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis, smurto ir nusikalstamumo prevenciniais klausimais. Teikia socialinę pagalbą vaikams,  turintiems elgesio ir mokymosi problemų. Per įdomią vaikams veiklą vysto vidinius vaikų resursus, kurie padėtų atsispirti žalingiems įpročiams. Ugdo moksleivių toleranciją kitų žmonių atžvilgiu. Skatina mokinius laikytis įstatymų. Plėtotoja darbą su šeima, ugdo atsakomybės jausmą už vaikų auklėjimą, stiprina tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą.

 

Socialinė pedagogė Liucija Stakut

Tel: 862071459
11 kabinetas

PSICHOLOGAS

nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologė Natalija Trainis – Lukaševičienė
E-mail: natalija.trainis@gmail.com
21 kabinetas

Pagalba sau. Emocinės sveikatos link
Nemokamos psichologinės pagalbos paslaugos

 

LOGOPEDAS

teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų

Logopedė Larisa Kostiuk
Tel.: 865526052
El. paštas: larisakostiuk@mail.ru
24 kab.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ

Visuomenės sveikatos specialistės pagrindinės atsakomybės Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje/progimnazijoje:

konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais; organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis; organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoju savirūpos organizavimo procesus); suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti mokinių asmens higieną; prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams; tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus; analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius; prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos; planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus; rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą; dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.

Primenu, kad mane, Marija Taškinienė , galite rasti 125 kabinete nurodytu darbo laiku įstaigoje:

pirmadieniais dirbu nuo 8:00 val. iki 18:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:30val.);

antradieniais dirbu nuo 8:00 val. iki 18:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:30 val.);

trečiadieniais dirbu nuo 8:00 val. iki 18:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:30val.);

ketvirtadieniais dirbu nuo 8:00 val. iki 18:00 val.(pietų pertrauka nuo 12:00val.iki12:30val.);

penktadieniais dirbu nuo 8:00 val. iki 18:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00val.iki12:30val.);

Visais šiais aukščiau išvardintais klausimais galite kreiptis į mane el. paštu marija.taskiniene@vvsb.lt arba telefonu (+370 6842 98 53) aukščiau nurodytu darbo laiku. Esant poreikiui, mano nurodytomis darbo dienomis ir darbo valandomis galite mane rasti ir ugdymo įstaigoje.

 

Partneriai