Pagalbos specialistai

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA MOKYKLOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą ,  atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.

Specialioji pedagogė Lucija Bobrovič

Dirba gimnazijoje ir progimnazijoje
tel. 861686305
El. paštas – lucinka@list.ru
24 kab.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

šviečia moksleivius, tėvus, pedagogus vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis, smurto ir nusikalstamumo prevenciniais klausimais. Teikia socialinę pagalbą vaikams,  turintiems elgesio ir mokymosi problemų. Per įdomią vaikams veiklą vysto vidinius vaikų resursus, kurie padėtų atsispirti žalingiems įpročiams. Ugdo moksleivių toleranciją kitų žmonių atžvilgiu. Skatina mokinius laikytis įstatymų. Plėtotoja darbą su šeima, ugdo atsakomybės jausmą už vaikų auklėjimą, stiprina tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą.

 

Socialinė pedagogė Liucija Stakut

Tel: 862071459
11 kabinetas

PSICHOLOGAS

nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologė Natalija Trainis – Lukaševičienė
E-mail: natalija.trainis@gmail.com
21 kabinetas

Pagalba sau. Emocinės sveikatos link
Nemokamos psichologinės pagalbos paslaugos

 

LOGOPEDAS

teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų

Logopedė Larisa Kostiuk
Tel.: 865526052
El. paštas: larisakostiuk@mail.ru
24 kab.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika; formuoja teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į sveikatą; užtikrina pirmosios medicininės pagalbos suteikimą.

Sveikatos priežiūros specialistė Marija Taškinienė
Dirba gimnazijoje ir progimnazijoje

El. paštas: marija.taskiniene@vvsb.lt
23 kabinetas

DARBO GRAFIKAS NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

Savaitės diena                      Darbo laikas                                   Pietų pertrauka

Pirmadienis                                  8.30 – 16.30                                       12.00 – 12.30

Antradienis                                   8.30 – 16.30                                       12.00 – 12.30

Trečiadienis                                  8.00 – 16.30                                       12.00 – 12.30

Ketvirtadienis                               8.30 – 16.30                                      12.00 – 12.30

Penktadienis                                 8.30 – 16.30                                      12.00 – 12.30

Šeštadienis ir sekmadienis  – poilsio dienos

Partneriai