Специалисты по оказанию помощи в обучении

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA MOKYKLOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą ,  atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.

Specialioji pedagogė Lucija Bobrovič
tel. 861686305
El. paštas – lucinka@list.ru
24  kab.

PSICHOLOGAS

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologė Olga Širokova
Dirba gimnazijoje
Tel. +37067701517
E-mail: ogam@yandex.ru
21 kabinetas

 

Psichologė Viktorija Reišienė 
Dirba progimnazijoje
Tel. :8-68786132
E-mail: tori0818@gmail.com
21 kabinetas

 

LOGOPEDAS

teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų

Logopedė Larisa Kostiuk
Dirba progimnazijoje
Tel.: 865526052
El. paštas: larisakostiuk@mail.ru
24 kab.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika; formuoja teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į sveikatą; užtikrina pirmosios medicininės pagalbos suteikimą.

Sveikatos priežiūros specialistė Marija Taškinienė
Dirba gimnazijoje ir progimnazijoje
23 kabinetas

Partneriai