Taisyklės

NAUDOJIMOSI

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS/PROGIMNAZIJOS

BIBLIOTEKA IR INFORMACIJOS CENTRU  BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

 

Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos  naudojimosi kompiuteriais informacijos centre taisyklės

– Informacijos centro  kompiuteriais gali naudotis visi moksleiviai, mokytojai ir kiti  mokyklos darbuotojai.

– Kompiuteriais informacijos centre mokymosi tikslais dirbama pamokų metu ir po pamokų. Pertraukų metu kompiuteriais naudotis galima tik mokymosi tikslais

– Informacijos centro kompiuteriai skirti mokymosi tikslams, todėl pirmenybė visuomet teikiama projektų kūrimui, informacijos paieškai pagal tikslingą užklausą

– Asmeninių el-pašto dėžučių peržiūra ir ne su mokymo(si) procesu susijusių interneto svetainių lankymas – tik tada, kai yra laisvas kompiuteris, neužimtas mokymosi tikslais.

– Kiekvienas lankytojas, dirbantis informacijos centre  kompiuteriu, yra registruojamas skaityklos žurnale nurodant darbo pobūdį ir trukmę. Jei naudojasi internetu – paieškos užklausą ir trukmę

– Pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus, nedelsiant informuoti informacijos centro vedėją.

– Negalima siųsti ir instaliuoti į inf. centro kompiuterius jokių programų iš interneto.

– Negalima patiems lankytojams keisti inf. centro kompiuterių programų nustatymų ar kitų parametrų.

– Negalima žaisti žaidimų, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas

 – Baigus darbą, išjungti visas programas

 

1.  Bendroji dalis 

1.1 Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrą naudojimosi Vilniaus

Sofijos Kovalevskajos  gimnazijos/progimnazijos biblioteka tvarką. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos bendruomenės nariai.

1.2 Biblioteka garantuoja teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas.

1.3 Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme ir Lietuvos Respublikos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas

paslaugas bibliotekoje ir/ar už jos ribų – telefonu, elektroninėmis ar kt. ryšio priemonėmis.

Informacinė paslauga – informacijos kaupimas, paieška, apdorojimas arba pateikimas siekiant

patenkinti konkrečius informacijos vartotojų poreikius.

Vartotojas – bibliotekos paslaugų gavėjas.

Registruotas vartotojas – informacijos vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekoje.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir

paslaugas, kurioms nebūtina registracija, pvz.,  apsilankymas parodoje, renginyje, interneto prieiga.

Dokumentas –medžiaginė (popierinė, magnetinė ar kt.) laikmena su joje įrašyta informacija, skirta

vartoti ir saugoti.

Dokumentų išduotis – tiesioginis dokumento skolinimas apibrėžtam laikui vartotojams, įskaitant ir

registruotą skolinimą gimnazijos viduje.

Fondas – tam tikro tipo dokumentai (pvz., knygos ir seraliniai leidiniai, elektroniniai periodiniai

leidiniai), esantys bibliotekoje arba kituose informacijos šaltiniuose.

Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, Nr.51-1245; 2004, Nr. 120-4431, 2010, Nr. 53-2597), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr.22-804), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV – 442 patvirtintomis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 101-5226), taip pat Lietuvos standartais, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu.
2.  Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

2.1 Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
2.2 Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos moksleiviai registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.
2.3 Norintis užsirašyti į biblioteką asmuo pateikia asmens dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar pan. ), iš kurio bibliotekos darbuotojas išrašo žinias, reikalingas skaitytojo formuliarui užpildyti.
2.4 Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su mokyklos biblioteka Bendrosiomis Naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
2.5 Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.)
2.6 Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995).

3. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka

3.1 Skaitytojai ir lankytojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.
3.2 Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams.
3.3 Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, kartografiniai vaizdinai, vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
3.4 Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus,    matant skaitytojui, pasirašo bibliotekininkas.
3.5 Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas įtrauktas į apskaitą vadovaujanti Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekų fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995).

3.6 Vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių išdavimą reglamentuoja Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus patvirtinta Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka parengta remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.A15-961-(2.1.4-KS).

4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1 Skaitytojai turi teisę:
4.1.1 Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui skaitykloje ar  į namus;
4.1.2 Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;
4.1.3 Pateikti užklausą žodžiu, raštu, kt. ryšio priemonėmis ir gauti atsakymą;
4.1.4 Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

4.1.5 Tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin.,1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
4.1.6 Pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;
4.1.7 Prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.

4.2 Skaitytojas privalo:

4.2.1 Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, knygas ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;

4.2.2 Gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui;

4.2.3 Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

4.2.4 Išsinešti spaudinius į namus galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;

4.2.5 Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai;

4.2.6 Neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų išdėstymo tvarkos;   
4.2.7 Pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), nedelsiant informuoti biblioteką;

4.2.8 Bibliotekos patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti bibliotekininkams ir kitiems skaitytojams.

4.3 Skaitytojo atsakomybė:

4.3.1 Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį , knygą ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kainą (šiuo atveju kainą nustato bibliotekoje sudaryta komisija);

4.3.2 Mokiniai baigę mokyklą ar iš jos išstoję, mokytojai bei darbuotojai, pasibaigus jų darbo sutarčiai, privalo atsiskaityti su biblioteka;

4.3.3 Už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus bei žalą, padarytą    kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai (įtėviai, globėjai) naudojimosi biblioteka taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

4.3.4 Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, mokyklos direktorės įsakymu, iki tam tikro laiko ar visai, gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

5. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

5.1 Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus turi teisę:

5.1.1 Parengti naudojimosi taisykles;

5.1.2 Nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus;

 nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir/ar ypač paklausiems dokumentams;

5.1.3  Negrąžinti užstato skaitytojams, jeigu negrąžino pasiskolintų spaudinių;
5.1.4  Laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;
5.1.5  Suderinus su mokyklos administracija vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos darbams;
5.1.6  Teikti mokamas paslaugas Pagal Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;
5.1.7  Iš skaitytojų, turinčių teisę laikinai naudotis biblioteka, už paimtus į namus bibliotekos spaudinius imti jų rinkos kainos dydžio užstatą.

5.2 Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

5.2.1  Išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą);

5.2.2 Elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

5.2.3    Informuoti klasių vadovus, tėvus (globėjus) ir gimnazijos administraciją dėl nustatytu laiku    negrąžintų bibliotekos dokumentų;

5.2.4 Informuoti mokyklos administraciją, nustačius bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus;

5.2.5 Saugoti asmens privatumą ir pateiktus duomenis naudoti tik nurodytais tikslais.

 

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS/PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS

LITERATŪROS IŠDAVIMO IR SURINKIMO TVARKA čia

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS/PROGIMNAZIJOS  APRŪPINIMO

DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS  TVARKA čia

Partneriai