Laisvos darbo vietos

 

DĖL GEOGRAFIJOS   MOKYTOJO LAISVOS DARBO VIETOS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (mokomąja rusų kalba)

Darbo krūvis – 12  kontaktinių sav. valandų

Terminuota darbo sutartis   (mokytojos vaiko priežiūros atostogų metu).

Mokytojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis pedagoginis;
  2. gebėjimas kurti edukacinę aplinką;
  3. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
  4. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
  5. patirtis vykdant projektinę veiklą;

Būtina pateikti skanuotus dokumentus  el. paštu ar paštu:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4.  Gyvenimo aprašymą.
5.  Motyvacinį laišką.
6. Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai (pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijos, galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų).


Dokumentus pateikti  iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. el. įskaitytinai paštu rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt ar adresu Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilnius, 1 kab. (nuo 8.00-16.00 val.) su nuoroda GEOGRAFIJOS  mokytojas.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.


Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Skelbimo įvadas :

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijai (mokomoji kalba – rusų) nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  reikalingas direktoriaus pavaduotojas  ugdymui.

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui siūlomas pilnas – 1,0  etatas.

Pareigos :

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

 

Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams:

1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas.

2. Pedagogo kvalifikacija, ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas ir ne mažesnis kaip 1 metų vadovavimo žmonių grupei stažas.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.

4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomenės veiklą.

5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus įstaigos bendruomenės narių santykius.

5. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti gimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.

6. Gebėti rengti gimnazijos vidaus dokumentus.

7. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.

8. Būti iniciatyviam, pareigingam, darbščiam, tolerantiškam, gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, turėti nepriekaištingą reputaciją.

9. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

Privalumai:

1.Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo patirtis.

2. Geras rusų kalbos mokėjimas.

3. Vadybinės kategorijos turėjimas.

4. Projektinio darbo patirtis.

5. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų mokėjimas (anglų, vokiečių arba prancūzų).

6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Motyvacinį laišką;

6. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

7. Kitus privalumus pagrindžiančius dokumentus (kvalifikacijos pažymėjimus, galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas).

Dokumentus teikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Adresas :

Dūkštų  g. 30 Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2018-06-01

Skelbimas galioja iki :

2018-06-14

Kontaktinė informacija :

 (8 5) 240 0552

 

 


Partneriai