Laisvos darbo vietos

 

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos  gimnazija

Skelbimo įvadas :

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybės lygis A2).

Darbuotojas įdarbinamas pagal darbo sutartį.
Krūvis – 1 etatas. 

   

Pareigos :

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Reikalavimai :

Reikalavimai:

 •  ne žemesnis nei aukštasis, aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas; aukštasis universitetinis (arba jam prilyginamas) išsilavinimas;
 • geri darbo įgūdžiai su MS Exel program air kitomis MS Office programomis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.

 Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:   

 • Direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą.
 • Pavaduotojo ūkiui pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų.

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo išmanyti:

 • Įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentus;
 • Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką.
 • Ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką.
 • Atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus.
 • Įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 • Higienos normas ir taisykles;
 • Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
 • Buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • Priešgaisrinės saugos taisykles
 • Saugaus darbo taisykles;
 • Viešųjų pirkimų įstatymą, mokėti dirbti CVPIS, CPO sistemose;
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
 • Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
 • Kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;
 • Savo pareigybės aprašymą.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:

 • Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • darbo sutartimi;
 • šiuo pareigybės aprašymu;
 • kitais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

Privalumai:

 • Darbo patirtis;
 • Vairuotojo pažymėjimas;
 • Buhalterinių pagrindų išmanymas;

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 • Pretendentai privalo pateikti:
 • Asmens dokumento kopiją
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 • Gyvenimo aprašymą (CV)

Dokumentai teikiami iki 2019 m. sausio 24 d. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje www.vataras.lt

   

 

 


Partneriai