Положение об эл. журнале

   PATVIRTINTA

                                                                                                  Vilniaus Sofijos Kovalevskajos

                                                                                                   vidurinės mokyklos direktoriaus

                                                                           2013 m. gruodžio 30 d . įsakymu

                                                                            Nr. V- 465

 

 

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS VIDURINĖS MOKYKLOS

ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROJI DALIS

1. Mokykla naudoja „Mano dienynas“ sistemą  –  tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir mokymosi eigą. 

           2. Prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“ galima adresu www.manodienynas.lt

           3. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) skirta Sofijos Kovalevskajos mokyklos  vidaus naudojimui.

           4. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1459  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK -2008 „Dėl Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 16-3541).

           5. Ši tvarka reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo dienyno, neformaliojo ugdymo dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, administravimo, tvarkymo, priežiūros, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną bei saugojimo tvarką, asmenų, tvarkančių Elektroninį dienyną, funkcijas ir atsakomybę.

 

II. SĄVOKOS

 

          6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

          6.1. Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir

komunikacines technologijas.

          6.2. Naudotojai – asmenys, turintys prieigos prie naudojimosi programa teises pagal nustatytą tvarką, naudotojo vardą ir slaptažodį, galintys atlikti numatytas funkcijas.

          6.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įsakyme (Žin., 1991, Nr.23 – 593, 2011, Nr.38 – 1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės

aktuose vartojamas sąvokas.

 

III. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ

MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE,

FUNKCIJOS

 

          7. Mokyklos Elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu

paskirti asmenys: elektroninio dienyno administratorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, klasės vadovai, mokytojai, socialinis ir specialusis pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas.

          8. Elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo (administratorius) atlieka šias pagrindines funkcijas:

           8.1.atsako už Elektroninio dienyno administravimą ir jo patikimą funkcionavimą, informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir mokyklos direktorių apie

kylančias technines ir administravimo problemas, sprendžia administravimo problemas savo

kompetencijos ribose;

           8.2. kiekvienų metų rugpjūčio 25 -31 d. įveda informaciją, reikalingą dienyno funkcionalumui užtikrinti – pamokų laiką, pusmečių intervalus, mokinių atostogų laiką, mokytojų bei mokinių sąrašus;

            8.3. pateikia Elektroninio dienyno vartotojams – direktoriui,  pavaduotojui ugdymui, skyrių vedėjams, socialiniam ir specialiajam pedagogui, visuomenės sveikatos specialistui, mokytojams, klasių vadovams, pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius) ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams. Kai mokykloje yra daug naujai atėjusių mokinių, pateikia informaciją apie mokinius „Mano dienynas“ sistemos administracijai ir formuoja klases.

           8.4. tvarko ir kontroliuoja mėnesio, pusmečio, mokslo metų duomenų įvedimo ir tvarkymo apsaugos parametrus;

           8.5. mokyklos direktoriaus nurodymu įveda į dienyną dokumentus;

           8.6. direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymu įkelia pavaduojančių mokytojų duomenis;

           8.7. informuoja ir konsultuoja mokyklos bendruomenės narius Elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kitais klausimais;

            8.8. pasibaigus mokslo metams, direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymu, Elektroninį

dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną ir perduoda ją saugoti mokyklos direktoriui.

            9. Mokytojai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

                      9.1. iš administratoriaus gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie Elektroninio dienyno;

                       9.2. asmeninių duomenų (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą;

                       9.3. mokslo metų pradžioje iš pavaduotojo ugdymui gavę klasių /grupių sąrašus, sudaro savo dalyko klases/grupes, įveda tas klases ir grupes, kurioms turi pamokų;

                      9.4. per meniu punktą ,, Tvarkaraštis“ suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

                       9.5. kasdien iki 17 val. (jeigu nebuvo galimybės iškart po pamokos ar pamokos metu) suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu sąrašo; pagal poreikį rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams;

                       9.6. ne vėliau kaip prieš savaitę menių punkte „Kontroliniai darbai“ nurodo planuojamo kontrolinio darbo datą ir temą, aptaręs jį su mokiniais (per dieną mokiniai gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą);

                      9.7. kūno kultūros mokytojas suveda duomenis apie mokinių fizinio pasirengimo rodiklius, užpildo mokinių fizinio lavinimo rodiklius, pasiektus rudenį ir pavasarį;

                       9.8. prireikus keisti informaciją užrakintuose Elektroninio dienyno skyriuose keičia kartu su pavaduotoju ugdymui;

                      9.9. pasibaigus trimestrui/pusmečiui, mokslo metams išveda trimestro/pusmečio, metinius įvertinimus ne vėliau, kaip trimestro/semestro, mokslo metų paskutinę darbo dieną;

                       9.10. veda saugaus elgesio ar kitus instruktažus, užrašo tam skirtoje vietoje instruktažo  turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo, pasirašytą lapą perduoda savo skyriaus vedėjui;

                       9.12. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų priežasčių,  ar organizuojant netradicinio ugdymo dienas, skiltyje „Pamokos tema“ parašo: „Pamoka nevyko dėl….“, ar užrašo netradicinės dienos temą.

                        9.13 skiltyje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su  mokiniais, jų tėvais, klasių vadovais, mokyklos administracija.

                        10. Klasių vadovai, pildydami Elektroninį dienyną, atlieka šias funkcijas:

                        10.1. mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 5 d. patikrina vadovaujamos klasės mokinių

sąrašą, mokinių priskyrimą laikinosioms grupėms, moduliams;

 10.2. patikrina vadovaujamos klasės mokinių tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja pavaduotoją ugdymui;

10.3. įtraukia naujai atėjusių mokinių, jų tėvų (globėjų) anketinius duomenis į klasės sąrašą, pateikia prisijungimo duomenis. Užpildo, redaguoja informaciją apie mokinius, tėvus.

                       10.4. pildo elektroninio dienyno skyrių „Klasės vadovo veikla“;

                       10.5. pateikia vadovaujamos klasės mokiniams ir jų tėvams Elektroninio dienyno prisijungimo duomenis;

                      10.6. gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

                       10.7. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pateikusiems prašymą, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus trimestrui/pusmečiui ir mokslo metams išspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

                       10.8 skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasėje dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija;

                      10.9. ne vėliai kaip prieš savaitę įveda informaciją apie būsimus tėvų susirinkimus, nurodo jų vietą, laiką ir temas, praneša apie kitus svarbius renginius;

                      10.10. paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams;

                      10.11. perkelia kartu su dalyko mokytojais mokinio, kuris atvyko tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos trimestro/pusmečio įvertinimus ar per trimestrą/pusmetį gautus pažymius į elektroninį dienyną per 5 (penkias) darbo dienas. Komentaruose „Pastabos apie pamoką“ nurodomas teisės akto pavadinimas, numeris, data;

                      10.12. pasibaigus trimestrui/pusmečiui ar mokslo metams nustatytų laikotarpiu pagal administracijos nurodymus formuoja savo klasės ataskaitas;

                      10.13. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia  mokiniams pasirašyti ir įsega į specialų segtuvą;.

             10.14. suformuoja kiekvieną trimestrą/pusmetį klasės dienyną ir išspausdina skyrių Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, pasirašo, patvirtindamas duomenų juose

„ teisingumą ir tikrumą, bei perduoda  skyrių vedėjui.

             11. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas:

             11.1. ne vėliau kaip per du mėnesius nuo mokslo metų pradžios įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis;

             11.2. informuoja kūno kultūros mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus.

              12. Mokyklos socialinis pedagogas:

              12.1. stebi ir analizuoja mokinių lankomumą, aiškinasi nelankymo priežastis;

              12.2. teikia informaciją apie lankomumą skyrių vedėjams, pavaduotojui ugdymui;

              12.3. stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas;

              12.4. skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, grupių vadovais.

  13. Skyrių vedėjai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 13.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal mokyklos vadovų darbo pasiskirstymą;

 13.2. rašo pastabas mokytojams ir grupių vadovams dėl dienyno pildymo, kontroliuoja jų

įvykdymą;

            13.3. pasibaigus mokslo metams mokytojus ir grupių vadovus pasirašytinai supažindina su Elektroniniu dienynu, perkeltu į skaitmeninę laikmeną;

             13.4. nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą), kartu ir klaidą padariusiu asmeniu ją ištaiso;

            13.5. kontroliuoja, kaip mokytojai laikosi mokyklos priimtų susitarimų dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo;

            13.6. patikrina darbo sutartį per mokslo metus nutraukusio asmens tvarką mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui. Asmuo, nutraukęs darbo sutartį, savo tvarkytos mokinių ugdymo apskaitos išspausdintuose lapuose, pasirašo.

                      14. Elektroninio dienyno valdymo  priežiūros speciastas:

          14.1. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja elektroninio dienyno administratorių;

14.1. suformuoja mokinių, išvykstančių mokslo metų bėgyje bei   klasių   metinių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“,  lankomumo suvestinę, atspausdina ir teikia į mokyklos archyvą.

14.2. įkėlia mokyklos direktoriaus įsakymus dėl mokinių atvykimo, išvykimo, ateidimo nuo nuo dailės, kūno kultūros, muzikos  pamokų,  dėl  dalykų kurso keitimo,  kėlimo į aukštesnę klasę, išsilavinimo pažymėjimų išdavimo ir t.  t.

 

                       15. Mokyklos direktorius:

                       15.1. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

IV. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ

MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE,           

                                                    ATSAKOMYBĖ

16. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai pagal vadybinių funkcijų delegavimą ir pasiskirstymą, užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Mokyklos klasių auklėtojai įpareigoja bent vieną iš tėvų reguliariai prisijungti prie savo vaiko Elektroninio dienyno ir reaguoti į pateiktą informaciją, užtikrina savo klasės duomenų tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, Elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, mokykloje numatytų klasės dienyno ataskaitų išspausdinimą, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Dalykų mokytojai užtikrina Elektroninio dienyno veiklą, laiku pildydami dalyko dienyną (pažymių įvedimas, neatvykusių arba pavėlavusių mokinių žymėjimas, pamokos turinio, namų darbų ir jų atlikimo laikas), skelbdami kontrolinius darbus, įvesdami trimestro/ pusmečio pažymius, informuodami mokinius ir jų tėvus (globėjus), informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, jo išspausdinimą, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Mokyklos mokinių tėvai (globėjai) privalo prisijungti prie Elektroninio dienyno sistemos, reaguoti į informaciją pateiktą dienyne, grįžtamojo ryšio palaikymą su dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, mokyklos specialistais ir vadovais.

 20. Atsiradus duomenų netikslumų dėl „Mano dienynas“ paslaugų tiekėjo kaltės, pedagogai mokyklos Elektroninio dienyno administratoriui pateikia raštišką pranešimą dėl duomenų atstatymo.

           21. Už atspausdintų dienynų skyrių archyvavimą atsako mokyklos archyvą tvarkantys asmuo.

          

          22. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis mokyklos socialinis ir specialusis pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, mokytojai, klasių auklėtojai, kiti bendruomenės nariai dirbantys su Elektroniniu dienynu.

 

 

V. DIENYNO SAUGOJIMAS

          23. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

 

_________________________

2 priedas

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos direktoriaus

2010 m. rugsėjo  8 d.

įsakymu Nr. V-05

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m.                                  d.

Vilnius

____________________________________________________

(įstaiga, dalinys)

_______________________________________________________________________________

(pareigos)

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

1. Suprantu, kad:

1.1.    negalima darbe tvarkomų duomenų atskleisti ar perduoti neįgaliotiems
asmenims ar institucijoms;

  1. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitą informaciją, kad programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinotų duomenis, ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su duomenimis;
  2. netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2. Įsipareigoju:

  1. saugoti duomenų paslaptį;
  2. duomenis tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat pareigybės aprašymu;
  3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų;
  4. pranešti savo vadovui apie bet kokį įtartiną atvejį, kuris gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

3. Žinau, kad:

  1. už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;
  2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus);
  3. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo, atlyginantis asmeniui padarytą žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš duomenis tvarkančio darbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado ši žala;
  4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu.

      ______________________                 _____________               __________________

               (pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                (vardas, pavardė)

Partneriai