PUPP

PUPP

Nuo 2012 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas.

PUPP tvarkaraštis

SVARBU ŽINOTI

    • Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos, rusų kalbos ir literatūros ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (toliau – pasiekimų patikrinimai), kuriuose dalyvauja pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys savo mokykloje.
    • Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos ir literatūros, rusų kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinime (išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).
    • Mokinys, ŠMM patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.
    • Mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali jame dalyvauti tik kitais metais.
    • Atvykdamas į pasiekimų patikrinimą raštu mokinys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones.

 

 

Partneriai