Egzaminai

Visą reikiamą informaciją apie 2020m. bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, ankstesnių priėmimo metų statistinius duomenis rasi interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas rasite Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2021 m.

 


PUPP

Nuo 2012 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas.

PUPP tvarkaraštis

SVARBU ŽINOTI

  • Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos, rusų kalbos ir literatūros ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (toliau – pasiekimų patikrinimai), kuriuose dalyvauja pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys savo mokykloje.
  • Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos ir literatūros, rusų kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinime (išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).
  • Mokinys, ŠMM patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.
  • Mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali jame dalyvauti tik kitais metais.
  • Atvykdamas į pasiekimų patikrinimą raštu mokinys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones:
  • LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS (RAŠTU): rašymo priemonės (tik tamsiai mėlynai ar juodai  rašantis (-ys) rašiklis (-iai), pieštukas, trintukas);
  • RUSŲ KALBOS (RAŠTU): rašymo priemonės (tik tamsiai mėlynai ar juodai  rašantis (-ys) rašiklis (-iai), pieštukas, trintukas);
  • MATEMATIKOS: rašymo priemonės ((tik tamsiai mėlynai ar juodai  rašantis (-ys) rašiklis (-iai), pieštukas), trintukas, braižybos ir matavimo įrankiai, skaičiuotuvas be tekstinės atminties.
  • Mokiniai per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos pasirašytinai supažindinami su darbu dalyvaujant klasės vadovui ir vienam iš dalyko vertinimo komisijos narių.

 

 

Partneriai