Psichologinė pagalba

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos

sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos

progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis,

aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo funkcijos:

1. Konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) psichologinių, asmenybės ir

ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

2. Atlikti aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus.

3. Šviesti progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės

psichologijos klausimais.

4. Inicijuoti bei dalyvauti įgyvendinant psichologinių problemų prevencijos programas,

akcijas.

5. Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

6. Bendradarbiauti su progimnazijos bendruomene, taip pat kitomis institucijomis,

sprendžiant mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

7. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje.

8. Tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus.

9. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

1) mokinys (savarankiškai; iki 16 metų reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas raštu);

2) mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

3) mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

Progimnazijos psichologės darbo laikas, skirtas tiesioginiams ryšiams su psichologinės

pagalbos gavėjais

Savaitės diena Laikas Kabinetas
Antradienis, Ketvirtadienis 9.00 – 14.00 21
Trečiadienis, Penktadienis 8.00 – 13.00 21

  El. paštas natalija.trainis@gmail.com

Partneriai