Progimnazijos ugdymo procesas birželio 1-18 d.

Sofijos Kovalevskajos progimnazijos ugdymo organizavimo tvarka
2020-06-01– 2020-06-18

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį patvirtinimo“ ugdymo procesas nuo 2020 m. birželio 1 d. organizuojamas kitomis nei pamoka formomis:
1. Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki birželio 18 d. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, neigiamų pažymių, organizuojamos individualios švietimo pagalbos specialistų bei dalykų mokytojų konsultacijos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Kitiems mokiniams skiriami projektiniai darbai.
2. Kontaktiniu būdu progimnazijoje organizuojamos veiklos vykdomos laikantis visų saugumą užtikrinančių reikalavimų (atstumo, higienos ir kt.)

Partneriai