EKSTERNAMS

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022–2023 mokslo metais, prašymus iki 2022 m. lapkričio 24 d. gali pateikia bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje.

Eksternai, nepateikę prašymo iki š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

KARTU SU PRAŠYMU bazinės mokyklos – Vilniaus Sofijos Kovalevskajos  gimnazijos – direktorei EKSTERNAS PRIVALO PATEIKTI:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1.–3.3. punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

3.4. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos

baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

  1. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą, įmoka negrąžinama).
  2. Prašymo laikyti brandos egzaminus forma pridedama.

Prašymas laikyti brandos egzaminus (eksternui) 2022–2023 m. m.

Įmoką mokėti:

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija, kodas 304075188, Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, kodas 40100

Įmokos paskirtis – UŽ EGZAMINUS, VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS  GIMNAZIJA– (būtina nurodyti mokyklos pavadinimą).

 ustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus atnešti į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos  gimnazijos raštinę (Dūkštų  g. 30, kab. Nr. 101) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. arba siųsti el. pašto adresu rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt

EKSTERNAMS:

Informacija apie kitas bazines mokyklas https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai/

Visa informacija apie Brandos egzaminus ir jų tvarkaraščius: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos  gimnazijos  raštinės vadovė Kristina Dementjeva, 85 240 0552

 

 

Partneriai